Részletes keresés

környezetvédelmi szolgáltatás

Üdvözöljük a Sövit Környezetvédelmi Kft. honlapján!

Üdvözöljük
a Sövit Környezetvédelmi Kft.
honlapján!

Sövit Környezetvédelmi Kft.

környezetvédelmi szolgáltatások

Cégünk széleskörű környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére

Környezetvédelmi szolgáltatások

hulladékvásár

Látogassa meg hulladekvasar.hu honlapunkat. Hulladék eladási, szállítási, átvételi hirdetések ingyenes feltöltése és böngészése! Kattintson a képre!

Hulladékvásár

környezetvédelmi fórum

Honlapunkon különböző fórumokon tehetik fel kérdéseiket látogatóink és vitathatják meg a különböző környezetvédelmi kérdésekkel kap- csolatos problémáikat.

Fórum

Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
0
0
0
s2sdefault
 
Bevezetés

Jelen oldalunkon az előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatos fontosabb tudnivalókat, jogszabályi kötelezettségeket foglaljuk össze közérthető módon.

előzetes vizsgálat

Mikor szükséges előzetes vizsgálati dokumentációt készíteni?

Bizonyos - a környezeti elemekre lényeges hatást gyakorolható – tevékenységek megkezdése előtt speciális környezeti engedélyeztetési eljárásokat kell lefolytatni az illetékes környezetvédelmi hatóságoknál. Ezen eljárások követelmény-rendszerét, eljárásrendjét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) szabályozza. A rendelet a megkezdeni, módosítani, vagy bővíteni kívánt tevékenységeket különböző kategóriákba (mellékletekbe) sorolja attól függően, hogy milyen környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás lefolytatása szükséges a működés megkezdése előtt.

Előzetes vizsgálati engedélyeztetési eljárás lefolytatása szükséges az alábbi esetekben:
 • A tevékenység szerepel a rendelet 3. mellékletében,
 • a tevékenység egyaránt szerepel a rendelet 2. és 3. mellékletében,
 • vagy a tevékenység engedélyeztetése során nem került lefolytatásra a 13. melléklet szerinti engedélyeztetés, de összetartozó tevékenységről van szó.

 

Az engedélyeztetési dokumentáció tartalma

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a rendelet 4. mellékletében részletesen meghatározott előírások alapján kell összeállítani. A dokumentációban – a teljesség igénye nélkül, a fontosabb követelményeket bemutatva – az alábbiakra kell kitérni:

 

Alapadatok bemutatása:

 

 • Az engedélykérő adatai,
 • a tervezett tevékenység bemutatása, célja, volumene,
 • a tevékenység telepítésének, megkezdésének várható időpontja,
 • a tevékenység leendő helyszínének bemutatása, övezeti besorolása,
 • A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények és technológia részletes bemutatása,
 • szállítási igény (személy- és teherszállítás) a tevékenységhez kapcsolódóan (a tevékenység által generált megnövekedett jármű- és személyforgalom is),
 • a tervezett környezetvédelmi intézkedések és –létesítmények
 • a tevékenység telepítési helyének térképen való ábrázolása

 

Az adatok környezeti szempontú értékelése:

 

 • a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek, azok hatásai
 • . a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés,
 • a környezeti elemekre (felszíni víz, földtani közeg, levegő, zaj, élővilág) gyakorolt hatások becslése, előzetes számítása
 • a becsült hatások nagyságának térképi ábrázolása (hatásterületek meghatározása a különböző környezeti elemek szempontjából, pl. zajvédelmi-, levegőtisztaság-védelmi-, stb. hatásterület)

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt 2 nyomtatott példányban és 1 példány elektronikus adathordozón kell az illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani.

 

Az eljárás lehetséges kimenetelei
 1. Ha az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatottak szerint a tevékenységnek nincs a környezetre jelentős hatása, ebben az esetben a tevékenységre meg kell szerezni a szükséges környezetvédelmi engedélyeket, illetve további engedélyeket (pl. fémkereskedelmi engedélytelepengedély) és meg lehet kezdeni a működést.
 2. A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatot lezáró határozata alapján a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása van. Ebben az esetben a hatóság környezeti hatástanulmány elkészítését írja elő. A határozatban megállapítja, hogy a hatástanulmányban mely környezeti eleme(ke)t érő hatások bemutatására kell részletesen kitérni.

A hatásvizsgálati eljárás lezárása után kell megszerezni az esetlegesen szükségessé váló környezetvédelmi engedélyeket a tevékenység megkezdéséhez.

 

Ügyintézési határidő, eljárási díj

Az előzetes vizsgálat ügyintézési határideje 30 nap. Amennyiben közmeghallgatás megtartása szükséges, abban az esetben az ügyintézési határidő 45 napra növekszik.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlások megválaszolásának ideje és a megkeresett szakhatóságok állásfoglalásának ideje, illetve országhatárokon átnyúló hatások esetén a külföldi hatóságokkal való egyeztetés/állásfoglalás kialakítás ideje sem. Azonban a Közigazgatási Eljárási Törvény (KET) változása miatt maximum 60 nap lehet az ügyintézési határidő (hacsak a felügyelőség fel nem függeszti saját hatáskörben az eljárást).

Az eljárási díj 250.000 Ft (áfamentes).

 

13. melléklet

Ha a tervezett tevékenység szerepel a 3. mellékletben, de nem éri el az abban meghatározott határértéket, vagy nem teljesül az abban meghatározott feltétel (pl. ha bizonyos esetekben a tevékenységet vízbázis védőövezetén vagy Natura 2000 területen kívánják megvalósítani), akkor a rendeletben meghatározott 13. melléklet szerinti adatlapot ("adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához") kell kitölteni.

A kitöltött adatlappal méri fel a környezetvédelmi hatóság a tevékenység környezeti elemekre gyakorolt valószínűsíthető hatását. Az adatlap kitöltése alapján lefolytatott eljárás kimenetei megegyeznek az előzetes vizsgálati eljárás kimeneteivel.

 • Azaz nem jelentős hatások megállapítása esetén a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyek megszerzését írják elő.
 • Míg jelentős hatás feltételezése esetén környezeti hatásvizsgálati dokumentációt szükséges beadni az illetékes környezetvédelmi hatósághoz a kiadott határozatban megadott vizsgálandó kérdések figyelembevételével.

 

Összetartozó tevékenységek

Az előzetes vizsgálati dokumentációban nyilatkozni kell, hogy a tevékenységgel azonos vagy szomszédos telephelyen megvalósul-e a rendelet 1. vagy 3. mellékletében felsorolt tevékenység. A hatóság célja a nyilatkozattal, hogy ne lehessen a cégek/területek mesterséges feldarabolásával megúszni az előzetes vizsgálatot és esetlegesen a további környezetvédelmi engedélyeztetéseket. Mivel a megfogalmazás egészen kacifántos, ezért pontosan beidézzük az összetartozó tevékenység definícióját:

 

Összetartozó tevékenység: a 3. számú melléklet szerinti és az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel együtt a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték teljesül

 

Kapcsolódó engedélyeztetések

Az előzetes vizsgálat köteles tevékenységek megkezdéséhez általában nem elég a vizsgálat lezárása, szükség van egyéb környezetvédelmi engedélyeztetések lefolytatására is. Ezek közül mutatjuk be a leggyakrabban előforduló engedélytípusokat.

 

Telepengedély

Telepengedély szükséges minden esetben, ha a tevékenység szerepel a "telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól" szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében (pl. ha hulladékot gyűjtenek/kezelnek a telephelyen). Sorrendben a telepengedélyezési eljárás megelőzi a hulladékgazdálkodási eljárást (annak előfeltétele, ha pl. a telephelyre beszállítanak hulladékot).


Hulladékgazdálkodási engedély

Amennyiben a technológia során hulladékgazdálkodási tevékenységet kívánnak megvalósítani (hulladék gyűjtés-előkezelés, -hasznosítás-ártalmatlanítás-kereskedelem, vagy -közvetítés), szükséges az adott hulladékgazdálkodási engedély megszerzése is.

 

Vízjogi engedély

Vízjogi engedély megszerzése szüksége például telephelyi szennyvíz-, vagy csapadékvíz előkezelés esetén, illetve tisztított csapadékvíz szikkasztás esetén is.

 

Levegőtisztaságvédelmi engedély

Levegős engedély szükséges akkor, ha légszennyező-anyagot bocsátanak ki és a kibocsátás mérhető, számítható. Ha a kibocsátó forrás diffúz jellegű, akkor diffúz légszennyező forrásra adnak ki engedélyt (a hatóság döntésétől függgően).

 

Fémkereskedelmi engedély

Fém(hulladékok) kereskedelme esetén nem elég csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezni (pl. hulladék kereskedelmi, -gyűjtési, -előkezelési), de ezek megszerzése után szükségessé válik a NAV-tól a fémkereskedelmi engedély megszerzése is.

 

Gyakori példák
 • Hulladékhasznosítás napi 10 tonna feletti kapacitástól (pl.: betontörés, építési-, bontási hulladék törés, hulladék darálás, stb.)
 • Fémhulladék telephelyi gyűjtése napi 5 tonna feletti kapacitástól
 • Natura 2000 (természetvédelmi) területen végzett bizonyos tevékenységek
 • 3 hektárnál nagyobb területen folytatott tevékenység
 • Szennyvíztisztító, vagy szennyvízgyűjtő hálózat 2000 lakosegyenérték felett
 • Autóbontási tevékenység (nem minden hatóság illetékességi területén!)
 • Veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, előkezelése, stb.
 • Bányászati tevékenységek

 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges szakértői engedélyek

Az előzetes vizsgálati dokumentáció összeállítójának igazolnia kell a hatóság felé, hogy rendelkezik az elkészítéshez szükséges szakértői engedélyekkel (hulladékgazdálkodási-, levegőtisztaság-védelmi-, víz- és földtani közeg-, zajvédelmi-, élővilág-védelmi szakértői igazolással). Természetesen cégünk munkatársai rendelkeznek a megfelelő szakértői engedélyekkel.

 

Szolgáltatásunk

A Sövit Környezetvédelmi Kft. nagy tapasztalattal vállalja előzetes vizsgálati dokumentációk elkészítését (akár rövid határidővel is), az engedélyeztetés koordinálását, kapcsolattartást a hatóságokkal. Elérhetőségeink a kapcsolat oldalunkon találhatóak.

 

Kapcsolódó referenciáink

Alba Recycling Kft. inert hulladékhasznosító telep

Aszfaltplusz Kft. inert hulladékhasznosító telep

Colas Hungária Zrt. inert hulladékhasznosító telep

Danube Metal Kft. fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep

Dűne Szektor Kft. bánya előzetes vizsgálat

Jap-ker Kft. autóbontó

Jázmin Game Kft. fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep

JÓ-ÉP Kft. inert hulladékhasznosító telep

Keripszol Bt. fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep

Kun Istvánné e.v. fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep

Kun és Társa Kft. fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep

Lovasfarm (Kárász település)

Mély-Terv Kft. szennyvíz átemelő telep és csatornafektetés

Pest-Terv Kft. Pilisszántó szennyvíztelep előzetes vizsgálata

Roland Fémker Kft. fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep

Sarpi Dorog Kft. hulladékkezelés

Szűcs Fuvar Kft. inert hulladékhasznosító telep

Team Erex Kft. raktárbázis előzetes vizsgálata

Tilarex Kft. fémhulladék gyűjtő, előkezelő telep

Unikorn Épker Kft. inert hulladékhasznosító telep

Ziegler István e.v. komposztálótelep

0
0
0
s2sdefault

Ez a weblap sütiket (cookie) használ. Amennyiben folytatja a weblap olvasását, ezzel hozzájárul a sütik használatához. Többet megtudhat róla itt   Elfogadom